அச்சிடப்படும் Maginetic தகடுகளால்

பயன்கள் ஆன்லைன் அரட்டை!